Kunlaboro eblas
Karaj geamikoj!
Anka'u nia Budape'sta Medicina Esperanto-Fakgrupo batalas jam ekde 35 jaroj por la afero de Esperanto.
Lastatempe ni organizis Tradukistan Laborgrupon por traduki esperanten la provizoran Konstitucion de la E'uropa Unio. Aldonite mi sendas por Vi la Preamblon. Se vi deziras, iom post iom mi sendos por Vi anka'u la ceterajn partojn.
Ni volas eldoni paralelan, hungaran-esperantan varianton de la Konstitucio, kaj transdoni po unu ekzempleron al membroj de la Hungara Parlamento kaj al hungaraj membroj de la E'uropa Parlamento. Ni 'satus iom post iom konvinki ilin pri la praktika uzebleco de Esperanto. Estus tre bone, se 'ciuj esperanto-asocioj de EU farus la samon, samtempe. La akcepto de Esperanto fare de EU estus vere revolucia, mondhistoria ago!
Ni havas 2 plej gravajn proponojn:
1. La E'uropa Parlamento proponu al 'ciuj siaj membro'statoj la enkondukon de Esperanto, kiel lingva propede'utiko en 'ciuj bazaj lernejoj de la Unio.
(Tiamaniere post kelkaj jardekoj 'ciu e'uropa civitano povus egalrajte kaj senpere paroli unu kun la alia. La infanoj havus sukcestraviva'jon, kaj ili pli bone, pli facile povus lerni aliajn lingvojn. La “propede'utika rolo” de Esperanto estas anka'u por la konservativaj gepatroj akceptebla…)
2. La E'uropa Parlamento akceptu Esperanton, kiel unu el siaj oficialaj lingvoj.
(Mi proponas al Vi, ke akiru la anglalingvan artikolon de Profesoro Otto Haszpra pri la kostoj de la lingvolernado en la E'uropa Unio. Lia retadreso estas haot@freemail.hu Vi povas legi 'gian esperantlingvan varianton sur nia hejmpa'go: http://eu-esperanto.inf.hu )
Multsalute
d-ro Ludoviko Molnar
prezidanto de la BMEF
PS.: Bonvolu rigardi la hejmpa'gon de la Manifestacio E'uropa Bunto:
[addsig]0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.